Müzik Terapi

Müzik Terapisi

MÜZİK TERAPİSİ

“MÜZİK BENLİĞE YAPILAN SESSİZ VE COŞKULU BİR YOLCULUKTUR.”

Müzik, evrensel bir dil ve eşsiz bir iletişim aracıdır. Duygu ve düşüncelerin titreşimsel ifadesi, duygusal bir deneyimdir. Her canlı için iyileştirici gücü olan müzik insanlık tarihi kadar eskidir. Henüz anne karnındayken duymaya başlayan insan, doğumu takip eden ilk günlerden itibaren müziğe verdiği tepki ile bilinmektedir.

Tarihin ilk dönemlerinden itibaren kullanılan müzik, ilk kez  Şamanlarda karşımıza çıkmaktadır. Şamanlar müziğin iyileştirici etkisini, terapotik bir yöntem olarak kullanmışlardır. İnsanı, eşsiz yapısıyla bir armoni olarak görmüşler ve yine bu ahenk ve armoni içerisinde iyileştirebileceklerini keşfetmişlerdir. Yine antik yunan kaynaklarında müzik ruhun derinliklerine inebilen bir araç olarak tanımlamaktadır. Antik çağlardan günümüze kadar kullanılan müzik, 1960 ‘lı yıllardan itibaren bilimsel bir metod olarak deneysel çalışmalarla desteklenmiş ve bilimsel bir yöntem olarak kabul edilmiştir. Yapılan klinik çalışmalar sonucunda, başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyada yaygın bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Dünya Müzik Terapi Federasyonu (WFMT) ,müzikle tedaviyi “Bir kişi veya grubun fiziksel, duygusal, sosyal ve kognitif ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerek duyduğu, iletişim, ilişki, öğrenme, ifade, mobilizasyon, organizasyon ve diğer terapötik öğeleri geliştirmek ve artırmak için, müziğin veya müzikal elemanların (ses, ritm, melodi ve harmoni) eğitimli bir müzik terapisti tarafından tasarlanarak kullanılması”olarak tanımlar.

Müzik Terapi Hangi Hastalıklarda Kullanılır?

Müzikle terapi, bilimsel olarak ilk kez hastane ortamında psikiyatrik hastalıkların tedavisinde (nörolojik hastalıklar, onkoloji hastaları, nevrotik hastalıklar, madde bağımlılığı) kullanılmıştır. Ancak günümüzde analitik, yaratıcı ve davranışçı ekoller tarafından birçok alanda kullanılmaktadır. Tamamlayıcı tıp alanında, psikoterapi uygulamalarında ve eğitimde etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Ses ve müzik terapisinin iyileştirici etkisinin olduğu pek çok hastalık vardır; alerjiler,Kanser, alzheimer, artrit, beyin felci,epilepsi,  kalp hastalıkları, migren, madde bağımlılığı, astım, parkinson, yüksek tansiyon, kronik ağrı, iskelet sistemi hatalıklarının tedavisindekullanılmaktadır.

Müzik Terapisi Çocuk ve Ergenlerde;

-Down Sendromu

-Otizm Spektrum Bozukluğu

-Serebral Palsi

-Dikkat dağınıklığı,

-Hiperaktivite

-Disleksi

-Özgül Öğrenme Güçlüğü

-Mental Gerilik

-Gelişimsel Gerilik

-Anksiyete

Depresyon,

– Stres

– Öğrenme yetersizlikleri, gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır.

Müzik terapisi, tüm bu hastalıkların dışında bir eğitim ve iletişim aracı olarak da kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalarda, normal gelişim gösteren ve gelişim engeli bulunan tüm bireylerde olumlu ve kalıcı etkileri ispat edilmiştir. Müzik terapisi, erken çocukluk döneminde  bilişsel, duyuşsal, ve psiko-motor gelişim alanlarında, dil ve iletişim becerisi kazandırmada mükemmel bir araçtır.

Otizm Spektrum Bozukluğunda Müzik Terapisinin Etkisi

Amerikan Psikiyatri  Birliği tarafından tanılanan Otizm Spektrum Bozukluğunun tanı ölçüsü, DSM V ‘de şu şekildedir: Toplumsal ve duygusal  karşılık vermede yetersizlik, sözel olmayan iletişimsel davranışlarda yetersizlik (beden dili, jest ve mimikleri kullanamama),ilişki geliştirmekte ve devam ettirmekte güçlük, odaklanamama, kısıtlayıcı ve tekrar edici davranışlar, basit motor stereotipiler, ekolali, değişime direnç, stres , kendine zarar verme, nesnelere bağımlılık,gecikmiş dil ve aşırı ya da az duyarlılık olarak tanımlanmıştır. Müzik terapisi, otizm spektrum bozukluğu tanısı almış bireylerde , işitsel uyaranlara verilen tepkinin daha çabuk ve kalıcı olması sebebiyle, zihinsel ve sosyal gelişim alanlarını iyileştiren ve destekleyen etkili bir yöntem olarak kullanılmaktadır.

Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı almış bireylerde;

 • Kendini ifade etme becerisi,
 • Psiko-motor becerilerin gelişimi,
 • Ses ve Dil gelişimi,
 • Dikkat ve odaklanma,
 • Beden farkındalığının gelişimi,
 • Sözel ve sözel olmayan iletişim becerileri,
 • Sosyal becerilerin gelişimi,
 • Tekrarlayıcı davranışların değiştirilmesi,
 • Görme, işitme, dokunma gibi duyuların geliştirilmesi,
 • Hareket sisteminin geliştirilmesi,
 • Taklit yeteneğinin gelişmesi,
 • Yaratıcılık
 • Enstrüman çalabilme gibi becerilerinin kazanılmasını sağlar.
Müzik Terapisi